1902-404-27 OD 11.04.2017. GODINE

12 apr 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Usluge izrade Geografskog informacionog sistema za javnu rasvjetu - detaljnije