1902-404-33 OD 18.04.2017. GODINE

09 maj 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na Portalu službe javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE za izvodjenje radova na sanaciji lokalnih puteva - detaljnije