1902-404-28 OD 17.07.2019. GODINE

17 jul 2019

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE Usluge fizičko-tehničke zaštite imovine i lica 24h u staroj zgradi Opštine Tivat - detaljnije