1902-404-48 OD 10.07.2017.GODINE

10 jul 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 028/15 i 042/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Izvodjenje radova na kanalizacionoj mreži - Aerodrom - detaljnije