1902-404-44 od 11.07.2017. GODINE

11 jul 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 ,57/14, 028/15 i 042/17)  Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku usluge tehničkog prijema saobraćajnice MR1 (I - faza ) - detaljnije.