27.02.2014. POZIV br. 07/14

28 feb 2014

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 07/14

za usluge izrade glavnog projekta za izgradnju objekta na UP 280 u Gošićima - detaljnije