27.04.2012 POZIV br. 26/12

25 okt 2012

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 26/12

na otvoreni postupak javne nabavke za izradu Usluge izrade Dup-a Župa - Češljar u skladu sa programskim zadatkom -  detaljnije