AKTUELNOSTI – Urbanizam

12 jan 2012

Javna rasprava o Nacrtu programskog zadatka sa elementima UTU i Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa javna garaža na UP 134, u zoni "A", sa saobraćajnicom u zahvatu DUP-a Tivat Centar - dalje


Javna rasprava o Nacrtu programskog zadatka sa elementima UTU i Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa trafostanice NDTS“C1“ 10/0,4 KV, snage 630 KVA, sa priključkom 10 KV kablovskim vodovodima - dalje


Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa - postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom u zahvatu DUP-a „Donji Radovići Centar” - dalje

Javna rasprava o Nacrtu odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje


Javna rasprava o Nacrtu odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte - dalje


Izrada programa uređenja prostora za 2018. godinu - dalje


Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa - izmjena trase ulice "od A04 do A06" sa koje se pristupa na UP 10, UP 11 i UP 12, u zahvatu DUP-a Donji Radovici Centar dalje


Flajer DUP Krašići - dalje


Izrada Programa uređenja prostora Opštine Tivat za 2017. godinu - dalje


Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa - Javni prolaz ispod lokalnog puta Tivat-Radovići k.p.664/1 KO Milovići, u zahvatu DSL-a Dio Sektora 27 i Sektor 28 - urbanistička zona 10 - dalje


Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa - Javna garaža na UP 134, u zoni "A", u zahvatu DUP-a Tivat Centar - dalje


Konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za parterno uređenje javnih otvorenih površina i uređenje ugostiteljskih terasa u Tivtu - dalje


Izrada Programa uređenja prostora Opštine Tivat za 2016. godinu - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMSKOG ZADATKA SA ODLUKOM O PRISTUPANJU IZGRADNJI LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA, POSTAVLJANJE UREĐAJA I OPREME ZA MOBILNU TELEFONIJU NA LUŠTICI

Odluka o izgradnji - dalje

Programski zadatka sa elementima UTU - dalje

Izvještaj o Javnoj raspravi - dalje

Program Javne rasprave - dalje

Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa - dalje

Mišljenja preduzeća - dalje

Predlog Programskog zadatka sa elementima UTU - dalje


Anketni list DUP Lepetane - dalje 

Anketni list UP Lepetane - dalje


Obavještenje o izradi Državna studije lokacije "Dio Sektora 22" - dalje

Anketni list DSL "Dio Sektora 22" - dalje


 Predlog DUP-a Gornji Kalimanj za usvajanje na  XXI sjednici SO Tivat - dalje


 BROŠURE PREDLOGA PLANSKIH DOKUMENATA

- Urbanistički projekti za ambijentalne cijeline Bogišići, Kostići, Milovići, Meštrovići - dalje

- Urbanistički projekti Krašići 1, Krašići 2, Krašići 3 - dalje


Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg intersa i to za:  Izgradnju privremenog srednjenaponskog 20kV kablovskog voda za povezivanje TS 35/10 kV „Pržno“ i planirane TS 10 /0,4 kV „LD-1“ na Luštici  i  Izgradnju privremenog cjevovoda za priključenje grupe apartmana “C” i ” D” u projektu Luštica Bay

1. Odluka o pristupanju - dalje

2. Programski zadatak sa elementima UTU - dalje

3. Rjesenje Elektrodistribucija - Lustica Bay - dalje

4. Program javne rasprave - dalje


 JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMSKOG ZADATKA SA ODLUKOM O PRISTUPANJU IZGRADNJI LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA

- Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa - dalje

- Izvještaj o javnoj raspravi - dalje

- Odluka - dalje

- Programski zadatak - dalje

- Program javne rasprave - dalje


Obuhvat Detaljnih urbanističkih planova - dalje 

Mapa pokrivenosti opštine planskim dokumentima - dalje