Arhiva – Detaljni urbanistički plan za Mrčevac

06 aug 2013

SAGLASNOST


PREDLOG PLANA 2013 DUP-a MRČEVAC

DUP Mrcevac - naslovna cd (predlog 2013)  - PDF

DUP Mrcevac - naslovna strana (predlog 2013)  - PDF

DUP Mrcevac - predlog plana (maj 2013)  - PDF

Grafički prilozi:

01 - DUP MRCEVAC - PODLOGA (PREDLOG) - PDF
 
02 - DUP MRCEVAC - IZVOD IZ PUP-a (PREDLOG)  - PDF
 
03 - DUP MRCEVAC - POSTOJECE STANJE (PREDLOG)  - PDF
 
04 - DUP MRCEVAC - PLAN NAMJENE (PREDLOG)  - PDF
 
05 - DUP MRCEVAC - PLAN REGULACIJE I NIVELACIJE (PREDLOG)  - PDF
 
06 - DUP MRCEVAC - PLAN SAOBRACAJA (PREDLOG)  - PDF
 
07 - DUP MRCEVAC - PLAN PARCELACIJE (PREDLOG)  - PDF
 
08 - DUP MRCEVAC - PEJZAZNO UREDJENJE (PREDLOG)  - PDF
 
09 - DUP MRCEVAC - PLAN HIDROTEHNIKE (PREDLOG)  - PDF
 
10 - DUP MRCEVAC - PLAN ELEKTROENERGETIKE (PREDLOG)  - PDF
 
11 - DUP MRCEVAC - PLAN TELEKOMUNIKACIJA (PREDLOG)  - PDF
 
12 - DUP MRCEVAC - SINHRON PLAN INFRASTRUKTURE (PREDLOG)  - PDF
 
Prilozi - dalje

 Izvještaj sa javne rasprave na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Mrčevac  - dalje 

Primjedbe na Nacrt DUP-a Mrčevac  -  dalje

Spisak primjedbi na Nacrt DUP Mrčevac -  ZIP


Obavještenje - dalje

Program javne rasprave - dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta - dalje

MIŠLJENJA 


NACRT DUP-a MRČEVAC

 Grafički prilozi:

01  - GEODETSKA PODLOGA - PDF

02  - IZVOD IZ PUP-a - PDF

03  - POSTOJECE STANJE - PDF

04  - PLAN NAMJENE - PDF

05  - PLAN PARC, REG I NIV - PDF

06  - PLAN SAOBRACAJA - PDF

07  - PEJZAZNO UREDJENJE - PDF

08  - PLAN HIDROTEHNIKE - PDF

09  - PLAN ELEKTROENERGETIKE - PDF

10  - PLAN ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA - PDF

11  - SINHRON PLAN INFRASTRUKTURE - PDF


Prilozi:

7.1.1. Odluka o izradi DUP MRCEVAC - PDF

7.1.2. Odluka o nepreduzimanju SPU za DUP Mrcevac - PDF

7.1.3. Programski zadatak DUP MRCEVAC - PDF

7.2. Zahtjevi DUP Mrcevac - PDF

7.3. DUP Mrcevac - postojeci kapaciteti - PDF

7.4. Ekonomsko-demografska analiza sa trzisnom projekcijom - DUP Mrcevac - PDF


 Nacrt jul 2012 - PDF

Nacrt naslovna - PDF


 Anketni listić - WORD

Odluka o izradi DUP-a Mrčevac - PDF

Programski zadatak – DUP Mrčevac - PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za DUP Mrčevac - PDF