Arhiva – DUP Donja Lastva

30 jan 2013

Saglasnost Ministarstva na Predlog DUP Donja Lastva - dalje

Odgovori na primjedbe - dalje

Izvještaj o javnoj raspravi o nacrtu detaljnog urbanističkog plana Donja Lastva - dalje

Obavještenje - dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana Donja Lastva - dalje

Program Javne rasprave o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana Donja Lastva  - dalje

Mišljenje Ministarstva na Nacrt DUP Donja Lastva - dalje

TEKST:

Tekst Nacrt Plana  -  PDF

Naslovna Strana - PDF

Sadrzaj  -  PDF

Tabela - PDF

GRAFIKA:

1.AGP  -  PDF

2.Izvod iz PUP-a-teritorijalna planska podijela prostora  -  PDF

3.Izvod iz PUP-a-namjena  -  PDF

4.Izvod iz PUP-a-mreze infrastrukturnih sistema  -  PDF

5.NAMJENA-post.stanje  -  PDF

6.FIZICKE STRUKTURE-post.stanje  -  PDF

7.VALORIZACIJA  -  PDF

8.VLASNISTVO  -  PDF

9.HIDROTEHNICKA-post.stanje  -  PDF

10.ELEKTROENERGETSKA-post.stanje  -  PDF

11.TELEKOMUNIKACIONA-post.stanje  -  PDF

12.STECENE URBANISTICKE OBAVEZE  -  PDF

13.ANKETNI ZAHTJEVI  -  PDF

13.Plan namjene povrsina  -  PDF

14.Plan saobraćaja nivelacije i regulacije  -  PDF

15.Plan parcelacije, regulacije i UTU  -  PDF

16.Smjernice za sprovodjenje plana  -  PDF

17.Plan hidrotehnicke infrastrukture  -  PDF

18.Plan elektroenergetske infrastrukture  -  PDF

19.Plan telekomunikacione infrastrukture  -  PDF

20.Plan zelenih i ostalih povrsina  -  PDF

 

Odluka o izradi DUP-a Donja Lastva - PDF

Programski zadatak – DUP Donja Lastva - PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za DUP Donja Lastva - PDF