Arhiva – UP Ruljina

30 jan 2013

Izvjestaj sa javne rasprave - stavovi obradjivaca - dalje

Primjedbe Sekretarijata na Nacrt UP-a Ruljina - dalje

Izvještaj sa javne rasprave na Nacrt Urbanističkog plana Ruljina  -  dalje

Spisak primjedbi na Nacrt UP Ruljina  -  ZIP 


 Obavještenje - dalje

Program javne rasprave - dalje

Odluka o utvrdjivanju Nacrta - dalje


 Urbanistički projekat Ruljina

Grafika:

01 RULJINA ,KO Donja Lastva,GEODETSKA PODLOGA - PDF

02 UP RULJINA ,KO Donja Lastva IZVOD IZ PLANA VISHEG REDA - PDF

03 UP RULJINA ,KO Donja Lastva IZVOD iz DUPa - PDF

04 UP RULJINA ,KO Donja Lastva KONTAKTNE ZONE - PDF

05 UP RULJINA ,KO Donja Lastva SEIZMICKA REONIZACIJA - PDF

06 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,ANALIZA POSTOJECE FIZICKE STRUKTURE - PDF

07 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,NAMJENA POVRSINA - PDF

08 UP RULJINA ,KO Donja Lastva, parcelacija - PDF

09 UP RULJINA ,KO Donja Lastva, regulacija -nivelacija - PDF

10 UP RULJINA ,KO Donja Lastva, UTU uslovi - PDF

11 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,KOMPOZICIONI PLAN - PDF

12 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,saobracaj - PDF

12a UP RULJINA ,KO Donja Lastva,garaze - PDF

12b UP RULJINA ,KO Donja Lastva,garaze - PDF

12c UP RULJINA ,KO Donja Lastva,garaze - PDF

12dUP RULJINA ,KO Donja Lastva,garaze - PDF

13 UP RULJINA ,Plan pozarnih puteva sa pozarnim reonima - PDF

14 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,plan ozelenjavanja - PDF

15 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,hidrotehnicka infrastruktura - PDF

16 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,elektro instalacije - PDF

17 UP RULJINA KO KO Donja Lastva,ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE - PDF

18 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,sinhron plan ,infrastruktura - PDF


Tekstualni dio:

Naslov  - PDF

Text  - PDF


 IDEJNO RJEŠENJE

3D Modeling:

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Slika 5

Slika 6

Slika 7

Slika 8

Slika 9

Slika 10

Slika 11

Slika 12

Slika 13

Slika 14

Slika 15

Slika 16

Slika 17


01,+8.00 - PDF

02,+11.00 - PDF

03,+14.00 - PDF

04,+17.00 - PDF

05,+20.00 - PDF

06,+23.00 - PDF

07+,26.00 - PDF

08,+29.00 - PDF

09,+32.00 - PDF

10,+35.00 - PDF

11,+38.00 - PDF

12,+41.00 - PDF

13,parter - PDF

14,presjeci - PDF

15,SILUETE - PDF

16,SILUETE1 - PDF

17,SILUETE 2 - PDF

IDEJNO RINA TABELULJE - PDF


Odluku o izradi Urbanističkog projekta Ruljina- PDF

Programski zadatak – Urbanistički projekt Ruljina - PDF

Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Ruljina - PDF

Programski zadatak - strateša procjena uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Ruljina - PDF

Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Ruljina - PDF