Arhiva – UP Ruljina

30 jan 2013

Izvjestaj sa javne rasprave – stavovi obradjivaca – dalje

Primjedbe Sekretarijata na Nacrt UP-a Ruljina – dalje

Izvještaj sa javne rasprave na Nacrt Urbanističkog plana Ruljina  –  dalje

Spisak primjedbi na Nacrt UP Ruljina  –  ZIP 


 Obavještenje – dalje

Program javne rasprave – dalje

Odluka o utvrdjivanju Nacrta – dalje


 Urbanistički projekat Ruljina

Grafika:

01 RULJINA ,KO Donja Lastva,GEODETSKA PODLOGA – PDF

02 UP RULJINA ,KO Donja Lastva IZVOD IZ PLANA VISHEG REDA – PDF

03 UP RULJINA ,KO Donja Lastva IZVOD iz DUPa – PDF

04 UP RULJINA ,KO Donja Lastva KONTAKTNE ZONE – PDF

05 UP RULJINA ,KO Donja Lastva SEIZMICKA REONIZACIJA – PDF

06 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,ANALIZA POSTOJECE FIZICKE STRUKTURE – PDF

07 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,NAMJENA POVRSINA – PDF

08 UP RULJINA ,KO Donja Lastva, parcelacija – PDF

09 UP RULJINA ,KO Donja Lastva, regulacija -nivelacija – PDF

10 UP RULJINA ,KO Donja Lastva, UTU uslovi – PDF

11 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,KOMPOZICIONI PLAN – PDF

12 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,saobracaj – PDF

12a UP RULJINA ,KO Donja Lastva,garaze – PDF

12b UP RULJINA ,KO Donja Lastva,garaze – PDF

12c UP RULJINA ,KO Donja Lastva,garaze – PDF

12dUP RULJINA ,KO Donja Lastva,garaze – PDF

13 UP RULJINA ,Plan pozarnih puteva sa pozarnim reonima – PDF

14 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,plan ozelenjavanja – PDF

15 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,hidrotehnicka infrastruktura – PDF

16 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,elektro instalacije – PDF

17 UP RULJINA KO KO Donja Lastva,ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – PDF

18 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,sinhron plan ,infrastruktura – PDF


Tekstualni dio:

Naslov  – PDF

Text  – PDF


 IDEJNO RJEŠENJE

3D Modeling:

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Slika 5

Slika 6

Slika 7

Slika 8

Slika 9

Slika 10

Slika 11

Slika 12

Slika 13

Slika 14

Slika 15

Slika 16

Slika 17


01,+8.00 – PDF

02,+11.00 – PDF

03,+14.00 – PDF

04,+17.00 – PDF

05,+20.00 – PDF

06,+23.00 – PDF

07+,26.00 – PDF

08,+29.00 – PDF

09,+32.00 – PDF

10,+35.00 – PDF

11,+38.00 – PDF

12,+41.00 – PDF

13,parter – PDF

14,presjeci – PDF

15,SILUETE – PDF

16,SILUETE1 – PDF

17,SILUETE 2 – PDF

IDEJNO RINA TABELULJE – PDF


Odluku o izradi Urbanističkog projekta Ruljina- PDF

Programski zadatak – Urbanistički projekt Ruljina – PDF

Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Ruljina – PDF

Programski zadatak – strateša procjena uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Ruljina – PDF

Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Ruljina – PDF