Arhiva Izmjene i dopune UP “Pržno I”

19 jan 2015

PREDLOG

TEKST - dalje

Idejna rješenja:

01 Situacioni prikaz urbanističkog rješenja-Situacija - dalje

02 Situacioni prikaz parternog rješenja - novo-Layout1 - dalje

02a Situacioni prikaz parternog rješenja - dalje

03 Situacioni prikaz - presjeci - dalje

04 Idejno rješenje hotela-01 presjek - dalje

04 Idejno rješenje hotela-4a - dalje

04 Idejno rješenje hotela-4b - dalje

04 Idejno rješenje hotela-4c - dalje

04 Idejno rješenje hotela-4d - dalje

04 Idejno rješenje hotela-4e - dalje

04 Idejno rješenje hotela-4f - dalje

04 Idejno rješenje hotela-4g - dalje

04 Idejno rješenje hotela-4h - dalje

04a Idejno rješenje hotela - izgledi-4a-I - dalje

04a Idejno rješenje hotela - izgledi-štampa - dalje

06 Idejno rješenje depadanasa_06c - dalje

06 Idejno rješenje depadanasa_Izgledi 06-I - dalje

06 Idejno rješenje depadanasa_izgledi 06-II - dalje

06 Idejno rješenje depadanasa-6a - dalje

07 Idejno rješenje - Privremeni objekti - dalje

08 Idejno rješenje -3D prikaz 08a - dalje

08 Idejno rješenje -3D prikaz 08b - dalje

09 Referentni primjeri - (arhitektonika i materijalizacija)_novo-01 Situacija - dalje

09 Referentni primjeri - (arhitektonika i materijalizacija) - dalje

Planirano stanje:

07 Plan namjene površina - dalje

07a Plan namjene površina prema sadržajima-1-1000 - dalje

08 Plan parcelacije,regulacije,nivelacije -Layout1-stampa - dalje

08a Plan  regulacije i nivelacije -podzemno sa podlogom-štampa - dalje

09 Saobraćajna infrastruktura - dalje

10 Saobraćajna infrastruktura - garaže-sa podlogom-stampa - dalje

11 Hidrotehnička infrastrukturasa podlogom-Layout1-1-500 List 1 - dalje

12 Elektroenergetska infrastruktura sa podlogom-Layout1-1-500 List 1 - dalje

13 Elektronske komunikacije-sa podlogom-Layout1-1-500 List 1 - dalje

14 Pejzažna_taksacija - dalje

15 Plan pejzažne arhitekture sa podlogom-Layout1-1-500 List 1 - dalje

16 Pejzažno uerđenje-Layout1-1-500 List 1 - dalje

Postojeće stanje:

01a Topografskokatastarska podloga  1-500 - dalje

01 Topografskokatastarska podloga  1-1000  - dalje

02 Izvod iz PPPPMD - dalje

03 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 - Plan detaljne namjene - dalje

04 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 - Mreže infrastrukturnih sistema - dalje

05 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 - Kontaktne zone - režimi uređenja prostora - dalje

06 Analiza stvorenih uslova-postojeće stanje - dalje


Saglasnost Ministarstva - dalje

Odluka o utvrdjivanju prijedloga - dalje


Izvještaj o javnoj raspravi na Nacrt Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “PRŽNO I” - dalje

Odgovori na primjedbe i sugestije Izmjena i dopuna UP Pržno I - dalje


 -  Formular za davanje primjedbi - dalje


NACRT:  

TEKST: - dalje

Idejna rešenja

01 Situacioni prikaz urbanističkog rješenja-Stuacija - dalje
02 Situacioni prikaz parternog rješenja - dalje
02 Situacioni prikaz parternog rješenja - 1 - dalje
03 Situacioni prikaz - presjeci - dalje
04a Idejno rješenje hotela - dalje
04a-I Idejno rješenje hotela - izgledi - dalje
04b Idejno rješenje hotela - dalje
04c Idejno rješenje hotela - dalje
04d Idejno rješenje hotela - dalje
04d Idejno rješenje hotela - dalje
04f Idejno rješenje hotela - dalje
04g Idejno rješenje hotela - dalje
04h Idejno rješenje hotela - dalje
04i Idejno rješenje hotela - dalje
05 Idejno rješenje -Objekti hotela izgledi - dalje
05 Idejno rješenje -Objekti hotela osnove - dalje
06 Idejno rješenje depadanasa-IZGLEDI - dalje
06 Idejno rjesenje depadanasa-OSNOVE - dalje
06A Idejno rješenje depadanasa-IZGLEDI - dalje
06A Idejno rješenje depadanasa-OSNOVE - dalje
06B Idejno rješenje depadanasa-OSNOVE - dalje
07 Idejno rješenje - privremeni objekti - dalje
08 Idejno rješenje -3D prikaz - dalje
08a Idejno rješenje -3D prikaz - dalje
09 Referentni primjeri - (arhitektonika i materijalizacija) - dalje

Plan

07 Plan namjene površina-sa podlogom-Layout1-1-500 List 1 (2) - dalje
07a Plan namjene površina prema sadržajima - dalje
08 Plan parcelacije,regulacije,nivelacije sa podlogom - dalje
08a Plan regulacije i nivelacije -podzemno sa podlogom-štampa - dalje
09 Saobraćajna infrastruktura sa podlogom - dalje
10 Saobraćajna infrastruktura - garaže - sa podlogom - dalje
11 Hidrotehnička infrastruktura sa podlogom - dalje
12 Elektroenergetska infrastruktura - dalje
13 Elektronske komunikacije-sa podlogom - dalje
14 Pejzažna taksacija izvod - dalje
15 Plan pejzažne arhitekture sa podlogom - dalje
16 Pejzažno uređenje - dalje

Postojeće stanje

01Topografsko-katastarska podloga sa granicom zahvata - dalje
02 Izvod iz PPPPMD - dalje
03 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 - Plan detaljne namjene - dalje
04 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 - Mreže infrastrukturnih sistema - dalje
05 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 - Kontaktne zone - režimi uređenja prostora - dalje
06 Analiza stvorenih uslova-postojeće stanje - dalje 


MIŠLJENJA JAVNIH PREDUZEĆA

MIŠLJENJA MINISTARSTVA


Odluka o utvrđivanju nacrta - dalje

Program javne rasprave - dalje

Obavještenje - dalje


Ugovor o izradi UP-a - dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjenu i dopunu Urbanističkog projekta Pržno I - dalje

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Pržno I - dalje