Arhiva Izmjene i dopune UP “Pržno I”

19 jan 2015

PREDLOG

TEKSTdalje

Idejna rješenja:

01 Situacioni prikaz urbanističkog rješenja-Situacija – dalje

02 Situacioni prikaz parternog rješenja – novo-Layout1 – dalje

02a Situacioni prikaz parternog rješenja – dalje

03 Situacioni prikaz – presjeci – dalje

04 Idejno rješenje hotela-01 presjek – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4a – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4b – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4c – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4d – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4e – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4f – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4g – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4h – dalje

04a Idejno rješenje hotela – izgledi-4a-I – dalje

04a Idejno rješenje hotela – izgledi-štampa – dalje

06 Idejno rješenje depadanasa_06c – dalje

06 Idejno rješenje depadanasa_Izgledi 06-I – dalje

06 Idejno rješenje depadanasa_izgledi 06-II – dalje

06 Idejno rješenje depadanasa-6a – dalje

07 Idejno rješenje – Privremeni objekti – dalje

08 Idejno rješenje -3D prikaz 08a – dalje

08 Idejno rješenje -3D prikaz 08b – dalje

09 Referentni primjeri – (arhitektonika i materijalizacija)_novo-01 Situacija – dalje

09 Referentni primjeri – (arhitektonika i materijalizacija) – dalje

Planirano stanje:

07 Plan namjene površina – dalje

07a Plan namjene površina prema sadržajima-1-1000 – dalje

08 Plan parcelacije,regulacije,nivelacije -Layout1-stampa – dalje

08a Plan  regulacije i nivelacije -podzemno sa podlogom-štampa – dalje

09 Saobraćajna infrastruktura – dalje

10 Saobraćajna infrastruktura – garaže-sa podlogom-stampa – dalje

11 Hidrotehnička infrastrukturasa podlogom-Layout1-1-500 List 1 – dalje

12 Elektroenergetska infrastruktura sa podlogom-Layout1-1-500 List 1 – dalje

13 Elektronske komunikacije-sa podlogom-Layout1-1-500 List 1 – dalje

14 Pejzažna_taksacija – dalje

15 Plan pejzažne arhitekture sa podlogom-Layout1-1-500 List 1 – dalje

16 Pejzažno uerđenje-Layout1-1-500 List 1 – dalje

Postojeće stanje:

01a Topografskokatastarska podloga  1-500 – dalje

01 Topografskokatastarska podloga  1-1000  – dalje

02 Izvod iz PPPPMD – dalje

03 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 – Plan detaljne namjene – dalje

04 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 – Mreže infrastrukturnih sistema – dalje

05 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 – Kontaktne zone – režimi uređenja prostora – dalje

06 Analiza stvorenih uslova-postojeće stanje – dalje


Saglasnost Ministarstva – dalje

Odluka o utvrdjivanju prijedloga – dalje


Izvještaj o javnoj raspravi na Nacrt Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “PRŽNO I” – dalje

Odgovori na primjedbe i sugestije Izmjena i dopuna UP Pržno I – dalje


 –  Formular za davanje primjedbi – dalje


NACRT:  

TEKST:dalje

Idejna rešenja

01 Situacioni prikaz urbanističkog rješenja-Stuacija – dalje
02 Situacioni prikaz parternog rješenja – dalje
02 Situacioni prikaz parternog rješenja – 1 – dalje
03 Situacioni prikaz – presjeci – dalje
04a Idejno rješenje hotela – dalje
04a-I Idejno rješenje hotela – izgledi – dalje
04b Idejno rješenje hotela – dalje
04c Idejno rješenje hotela – dalje
04d Idejno rješenje hotela – dalje
04d Idejno rješenje hotela – dalje
04f Idejno rješenje hotela – dalje
04g Idejno rješenje hotela – dalje
04h Idejno rješenje hotela – dalje
04i Idejno rješenje hotela – dalje
05 Idejno rješenje -Objekti hotela izgledi – dalje
05 Idejno rješenje -Objekti hotela osnove – dalje
06 Idejno rješenje depadanasa-IZGLEDI – dalje
06 Idejno rjesenje depadanasa-OSNOVE – dalje
06A Idejno rješenje depadanasa-IZGLEDI – dalje
06A Idejno rješenje depadanasa-OSNOVE – dalje
06B Idejno rješenje depadanasa-OSNOVE – dalje
07 Idejno rješenje – privremeni objekti – dalje
08 Idejno rješenje -3D prikaz – dalje
08a Idejno rješenje -3D prikaz – dalje
09 Referentni primjeri – (arhitektonika i materijalizacija) – dalje

Plan

07 Plan namjene površina-sa podlogom-Layout1-1-500 List 1 (2) – dalje
07a Plan namjene površina prema sadržajima – dalje
08 Plan parcelacije,regulacije,nivelacije sa podlogom – dalje
08a Plan regulacije i nivelacije -podzemno sa podlogom-štampa – dalje
09 Saobraćajna infrastruktura sa podlogom – dalje
10 Saobraćajna infrastruktura – garaže – sa podlogom – dalje
11 Hidrotehnička infrastruktura sa podlogom – dalje
12 Elektroenergetska infrastruktura – dalje
13 Elektronske komunikacije-sa podlogom – dalje
14 Pejzažna taksacija izvod – dalje
15 Plan pejzažne arhitekture sa podlogom – dalje
16 Pejzažno uređenje – dalje

Postojeće stanje

01Topografsko-katastarska podloga sa granicom zahvata – dalje
02 Izvod iz PPPPMD – dalje
03 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 – Plan detaljne namjene – dalje
04 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 – Mreže infrastrukturnih sistema – dalje
05 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 – Kontaktne zone – režimi uređenja prostora – dalje
06 Analiza stvorenih uslova-postojeće stanje – dalje 


MIŠLJENJA JAVNIH PREDUZEĆA

MIŠLJENJA MINISTARSTVA


Odluka o utvrđivanju nacrta – dalje

Program javne rasprave – dalje

Obavještenje – dalje


Ugovor o izradi UP-a – dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjenu i dopunu Urbanističkog projekta Pržno I – dalje

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Pržno I – dalje