Plan Izmjene i dopune UP “Pržno I”

19 jan 2015

01a Topografskokatastarska podloga 1-500 - dalje

01 Topografskokatastarska podloga 1-1000 - dalje

02 Izvod iz PPPPMD - dalje

03 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 - Plan detaljne namjene - dalje

04 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 - Mreze infrastrukturnih sistema - dalje

05 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 - Kontaktne zone - rezimi uredjenja prostora - dalje

06 Analiza stvorenih uslova - postojece stanje - dalje

07 Plan namjene povrsina - dalje

07a Plan namjene povrsina prema sadrzajima - dalje

08 Plan parcelacije,regulacije,nivelacije - dalje

08a Plan  regulacije i nivelacije - podzemno - dalje

09 Saobracajna infrastruktura - dalje

10 Saobracajna infrastruktura - garaze - dalje

11 Hidrotehnicka infrastruktura - dalje

11 Hidrotehnicka infrastruktura 1 - dalje

12 Elektroenergetska infrastruktura - dalje

12 Elektroenergetska infrastruktura - dalje

13 Elektronske komunikacije - dalje

14 Pejzazna taksacija izvod - dalje

15 Plan pejzazne arhitekture - dalje

16 Pejzazno uredjenje - dalje