BIOGRAFIJA – Darka Ognjanović

17 okt 2016

Mr Darka Ognjanović, sekretarka Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja, rođena je 1973. godine u Nikšiću. Osnovnu i srednju školu završila je u Nikšiću, nakon čega je studirala Višu poslovnu školu, smjer finansije i bankarstvo “Prota Mateja Nenadović” - Valjevo, zatim je diplomirala na Filozofskom fakultetu, odsjek sociologija u Nikšiću. Magistrirala je na Filozofskom fakultetu i stekla akademsko zvanje magistra (oblast ljudskih i manjinskih prava).
Funkciji sekretarke prethodio je angažman u Opštini Tivat, na poziciji koordinatorke Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja mladih. Darka Ognjanović je radila kao mentorka u “PAPILOT” Zavodu za zapošljavanje iz Ljubljane. Nakon tog bila je savjetnica u Zavodu za zapošljavanje, biro rada Herceg Novi, Kotor i Tivat. Osam godina je radila kao direktorica Agencije za sociološka istraživanja i prognoze, i kao projekt menadžer u Omladinskom savjetu Tivat. Jedan period radila je i kao novinar.
Sertifikovana je trenerica za oblast liderstva i ljudskih resursa, vještine komunikacije i rješavanje konflikata. Sertifikovana je trenerica za trenere, „Constructive & Inteligent Solutions” Beograd, zatim „Cooperazione ministero degli Afffari esteri” i „IOM”, Italija i mentor trenera za usmjeravanje lica u psihosocijalnim programima „Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kavalitete življenja-Papilot” Ljubljana. Takođe posjeduje sertifikat iz oblasti zaštite od diskriminicaje - osoba sa invaliditetom, po osnovu roda, po osnovu seksualne orijentacije, pravnom okviru zabrane diskriminacije OSCE-a.
Posjeduje i međunarodni sertifikat Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija ”Savremena dostignuća u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti” ECPD Međunarodna specijalistička skola.
Članica je Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u opštini Tivat, koordinatorka radne grupe za izradu Lokalnog plana akcije za mlade, članica tima za istraživanje potreba mladih u opštini Tivat, koordinatorka radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Tivat, članica skupštinskog Savjeta za rodnu ravnopravnost u opštini Tivat, predsjednica Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini Tivat, članica stručnog tima za izradu studije u projektu “Rehabilitation and resocialization center (RRC)”, izgradnje Centra za žene zavisnice u Podgorici – Kakaricka Gora, koordinatorka Omladinskog kluba Tivat, članica tima u projektu „RE asistent u nastavi„ i koordinatorka Kancelarije za pitanja Roma i Egipćana, članica radne grupe na nacionalnom nivou za izradu programa sprovođenja PAPRR-a za period 2015 - 2016. godine i članica je multidisciplinarnog operativnog tima za borbu protiv nasilja za opštinu Tivat.
Govori engleski i ruski jezik. Trenutno živi i radi u Tivtu. Udata je i majka dvoje djece.

post slika