JAVNA RASPRAVA O ELABORATU O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE BENZINSKE STANICE NA UP 184

24 apr 2019

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, obavjestila je Opštinu Tivat  da je nosilac projekta, “Jugopetrol“ a.d., iz Podgorice, Ul. Stanka Dragojevića bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije benzinske stanice na UP 184, koju čine katastarske parcele 991 i 992/2 KO Tivat, u zahvatu DUP-a „Mažina“ u Tivtu.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Ul. IV proleterske br 19, kancelarija broj 216, radnim danima od 8 do 11 časova i na veb-sajtu Agencije za zaštite prirode i životne sredine www.epa.org.me, kao i u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine je do 20.05.2019. godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u prostorijama predmetne benzinske stanice, Mažina bb, dana 09.05.2019. godine, sa početkom u 10 časova.

Elaborat - PDF