DUP Golf i Donji Radovići zapad – nevažeći plan (2011. godina)

12 okt 2010

Izmjene i dopune DUP-a  Golf i donji Radovici zapad - dalje


Odluka Golf i Donji Radovići zapad - download

Odgovori Obrađivača na primjedbe sa javne rasprave na Nacrt Detaljnog urbanistickog plana Golf i Donji Radovići Zapad - PDF

Program Javne rasprave o Nacrtu Detaljnog Urbanističkog Golf i Donji Radovići zapad  - WORD

DUP Golf i donji Radovici zapad tekst - downlaod

Strateška procjena uticaja  -  download

Grafički prilozi plana:

- 00a Ovjerena topkat podloga - PDF
- 00b Ovjerena topkat podloga - PDF
- 01 Topografsko-katastarska podloga sa granicom zahvata - PDF
- 02 Izvod iz PUP-a - namjena povrsina - PDF
- 03 Izvod iz PUP-a - Seizmicka mikro rejonizacija - PDF
- 04 Izvod iz master plana - PDF
- 05 Analiza postojeceg stanja - PDF
- 06 Plan namjene povrsina - PDF
- 07 Plan parcelacije - PDF
- 08 Plan regulacije i nivelacije - PDF
- 09 Saobracajna infrastruktura - PDF
- 10 Elrektroenergetska infrastruktura - PDF
- 11 Telekomunikaciona infrastruktura - PDF
- 12 Hidrotehnicka infrastruktura - PDF
- 13 Pejzazno uredjenje - PDF

Odluka O utvrđivanju Nacrta Detaljnog Urbanističkog Golf i Donji Radovići zapad - WORD

Nacrt detaljnog urbanističkog plana Golf i Donji Radovići zapad - dalje

Dopuna programskog zadatka Golf Radovici - WORD

Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Golf i Donji Radovići zapad - PDF

Odlukao izradi strateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Golf i Donji Radovići zapad - PDF

Odluka o izradi Detaljniog urbanističkog plana Golf i Donji Radovići zapad - PDF

Detaljni urbanistički plan Golf i Donji Radovići zapad PROGRAMSKI ZADATAK – PDF

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Golf i Donji Radovići zapad PROGRAMSKI ZADATAK - PDF

Skica - PDF