DUP Golf i Donji Radovići zapad – nevažeći plan (2011. godina)

12 okt 2010

Izmjene i dopune DUP-a  Golf i donji Radovici zapad – dalje


Odluka Golf i Donji Radovići zapad – download

Odgovori Obrađivača na primjedbe sa javne rasprave na Nacrt Detaljnog urbanistickog plana Golf i Donji Radovići Zapad – PDF

Program Javne rasprave o Nacrtu Detaljnog Urbanističkog Golf i Donji Radovići zapad  – WORD

DUP Golf i donji Radovici zapad tekst – downlaod

Strateška procjena uticaja  –  download

Grafički prilozi plana:

– 00a Ovjerena topkat podloga – PDF
– 00b Ovjerena topkat podloga – PDF
– 01 Topografsko-katastarska podloga sa granicom zahvata – PDF
– 02 Izvod iz PUP-a – namjena povrsina – PDF
– 03 Izvod iz PUP-a – Seizmicka mikro rejonizacija – PDF
– 04 Izvod iz master plana – PDF
– 05 Analiza postojeceg stanja – PDF
– 06 Plan namjene povrsina – PDF
– 07 Plan parcelacije – PDF
– 08 Plan regulacije i nivelacije – PDF
– 09 Saobracajna infrastruktura – PDF
– 10 Elrektroenergetska infrastruktura – PDF
– 11 Telekomunikaciona infrastruktura – PDF
– 12 Hidrotehnicka infrastruktura – PDF
– 13 Pejzazno uredjenje – PDF

Odluka O utvrđivanju Nacrta Detaljnog Urbanističkog Golf i Donji Radovići zapad – WORD

Nacrt detaljnog urbanističkog plana Golf i Donji Radovići zapad – dalje

Dopuna programskog zadatka Golf Radovici – WORD

Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Golf i Donji Radovići zapad – PDF

Odlukao izradi strateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Golf i Donji Radovići zapad – PDF

Odluka o izradi Detaljniog urbanističkog plana Golf i Donji Radovići zapad – PDF

Detaljni urbanistički plan Golf i Donji Radovići zapad PROGRAMSKI ZADATAK – PDF

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Golf i Donji Radovići zapad PROGRAMSKI ZADATAK – PDF

Skica – PDF