DUP MAŽINA

12 jun 2015

Odluka o donošenju DUP Mažina - dalje


 Odgovori obrađivača na primjedbe - dalje


PLAN DUP MAŽINA:

TEKST - dalje

GRAFIKA:

Izvod iz PUP-a Tivat  - dalje

Kontaktne zone  - dalje

Topografsko katastarska podloga  - dalje

Spratnost, bonitet i oblici intervencije  - dalje

Parcelacija i regulacija  - dalje

Parcelacija i regulacija sa koordinatnim urbanističkih i regulacionih linija - dalje

Namjena površina  - dalje

Saobraćaj  - dalje

Elektro infrastruktura  - dalje

TK Infrastruktura  - dalje

Pejzažna arhitektura  - dalje


Separat za urbanističko tehničke uslove:

Tekst - dalje

Grafike za urbanističke parcele od 1 do 100 - dalje

Grafike za urbanističke parcele od 101 do 200 - dalje

Grafike za urbanističke parcele od 201 do 300 - dalje

Grafike za urbanističke parcele od 301 do 451 - dalje


 Arhiva DUP Mažina - dalje