DUP MAŽINA – ARHIVA

23 maj 2012

Odluka o donošenju DUP Mažina - dalje


 Saglasnost Ministarstva na Predlog plana - dalje

Odluka o utvđivanju Predloga plana - dalje

Mišljenje Ministarstva na Predlog plana - dalje 


 Odgovori obrađivača na primjedbe - dalje


PREDLOG PLANA DUP MAŽINA:

TEKST - dalje

GRAFIKA:

01. Izvod iz PUP-aTivat  - dalje

02. Kontaktne zone  - dalje

03. Topografsko katastarska podloga  - dalje

04. Spratnost, bonitet i oblici intervencije  - dalje

05. Parcelacija i regulacija  - dalje

06. Namjena površina  - dalje

07. Saobraćaj  - dalje

08. Elektro  - dalje

09. TK Infrastruktura  - dalje

10. Pejzažna arhitektura  - dalje

Koordinate prelomnih tacaka gradjevinskih linija - dalje

Koordinate prelomnih tacaka urbanistickih parcela - dalje 


Izvještaj sa javne rasprave - dalje

Primjedbe građana - dalje


Formular za davanje primjedbi - dalje


NACRT PLANA DUP MAŽINA: 

TEKST - dalje

GRAFIKA:

01. Izvod iz PUP-aTivat  - dalje

02. Kontaktne zone  - dalje

03. Topografsko katastarska podloga  - dalje

04. Spratnost, bonitet i oblici intervencije  - dalje

05. Parcelacija i regulacija  - dalje

06. Namjena površina  - dalje

07. Saobraćaj  - dalje

08. Elektro  - dalje

09. TK Infrastruktura  - dalje

10. Pejzažna arhitektura  - dalje


Mišljenja javnih preduzeća - dalje

Mišljenja Ministarstva - dalje


Odluka o utvrđivanju nacrta - dalje

Program javne rasprave - dalje

Obavještenje - dalje


Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana Mažina - dalje

Programski zadatak - dalje

DUP Mazina obuhvat - dalje