DUP GORNJI KALIMANJ – ARHIVA

23 maj 2012

Odluka o usvajanju predloga plana - dalje

Saglasnost Ministarstva na predlog plana - dalje


Odgovori obrađivača na primjedbe - dalje


PREDLOG PLANA

Brošura DUP Gornji Kalimanj - dalje

Tesktualni dio - dalje

Grafika:

01 - PODLOGA - dalje

02 - IZVOD IZ PUP-a - dalje

03 - POSTOJECE STANJE - dalje

04 - PLANIRANA NAMENA - dalje

05 - PLAN REGULACIJE I NIVELACIJE - dalje

06 - SAOBRACAJ - dalje

07 - PARCELACIJA - dalje

08 - ZELENILO - dalje

09 - HIDROTEHNIKA - dalje

10 - ELEKTRO MREZA - dalje

11 - ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE - dalje


Odluka o utvrđivanju predloga plana - dalje


Formular za davanje primjedbi - dalje


Primjedbe građana: 

01 - 50 - dalje

51 - 100 - dalje

101 - 150 - dalje

151 - 184 - dalje


NACRT :

TEKST - dalje

GRAFIKA:

01 - PODLOGA - dalje

02 - IZVOD IZ PUP-a - dalje

03 - POSTOJECE STANJE - dalje

04 - PLANIRANA NAMENA - dalje

05 - PLAN REGULACIJE I NIVELACIJE - dalje

06 - SAOBRACAJ - dalje

07 - PARCELACIJA - dalje

08 - ZELENILO - dalje

09 - HIDROTEHNIKA - dalje

10 - ELEKTRO MREZA - dalje

11 - ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE - dalje


MIŠLJENJA JAVNIH PREDUZEĆA

MIŠLJENJA MINISTARSTVA 


Obavještenje - dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta DUP G. Kalimanj - dalje

Program javne rasprave Nacrt DUP G.Kalimanj - dalje


Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana GORNJI  KALIMANJ - dalje

Programski zadatak - dalje

DUP Gornji Kalimanj obuhvat - dalje