ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZGRADNJE CRPNIH STANICA LS2 I LS3 SA POTISNIM CJEVOVODIMA I GRAVITACIONIM KOLEKTOROM U ZAHVATU DUP-A “DONJI RADOVIĆI CENTAR” I DSL “SEKTOR 36”, OPŠTINA TIVAT

12 apr 2018

Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, broj 80/05 i „Sl.list CG“, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, „Luštica Development“ a.d. iz Tivta, Radovići bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu izgradnje crpnih stanica LS2 i LS3 sa potisnim cjevovodima i gravitacionim kolektorom u zahvatu DUP-a „Donji Radovići Centar“ i DSL „Sektor 36“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni Elaborat u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, u zgradi organa uprave Opštine Tivat, Trg magnolija br.1, kanc.br.5, I sprat, radnim danima od 8:00 do 11:00 časova, kao i na sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.
Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.com, je ponedeljak 30.04.2018. godine.
Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u petak 27.04.2018. godine sa početkom u 12:00 časova u Multimedijalnoj sali, u zgradi organa uprave Opštine Tivat.

Elaborat - PDF