ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA REKONSTRUKCIJU OBALE SELJANOVO, U ZAHVATU DSL “DIO SEKTORA 22”, OPŠTINA TIVAT

12 apr 2018

Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, broj 80/05 i „Sl.list CG“, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, ,,SEA TRADE'' d.o.o. iz Kotora, Put prvoboraca bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju obale Seljanovo, u zahvatu DSL „Dio Sektora 22“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni Elaborat u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, u zgradi organa uprave Opštine Tivat, Trg magnolija br.1, kanc.br.5, I sprat, radnim danima od 8:00 do 11:00 časova, kao i na sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.
Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.com, je petak 27.04.2018. godine.
Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u četvrtak 26.04.2018. godine sa početkom u 12:00 časova u Multimedijalnoj sali, u zgradi organa uprave Opštine Tivat.

Elaborat - PDF