GLAVNA KNJIGA 2018

04 jul 2018
OBRAĐIVAČ

PREDMET

(naziv i nosilac)

FAZA

1. Biljana Krivokapić

   Slađana Samardžić

Distributivni cjevovod PEHD Ø 225/250 LGC200 od rezervoara Orascom do saobraćajnice MV2

„Luštica Development “ a.d.., Tivat

Rješenje-nije potrebna procjena uticaja

2. Igor Mamula

   Slađana Samardžić

Crpne stanice LS2 i LS3 sa potisnim cjevovodima i gravitacionim kolektorom

„Luštica Development “ a.d.., Tivat

Data saglasnost na elaborat

3. Igor Mamula

   Slađana Samardžić

Crpna stanice LS1 sa gravitacionim kanalizacionim objektom, pristupnom saobraćajnicom, pratećom infrastrukturom i sanitarnim objektima

„Luštica Development “ a.d.., Tivat

Data saglasnost na elaborat

4. Biljana Krivokapić

    Igor Mamula

Rekonstrukcija obale Seljanovo "Sea Trade" d.o.o., Tivat Data saglasnost na elaborat