ISPITIVANJE NIVOA ELEKTRIČNOG POLJA

20 aug 2013

Opština Tivat je kao jednu od aktivnosti Lokalnog plana zaštite životne sredine izvršila mjerenje kumulativnog nivoa električnog polja u opsegu od 47MHz do 2500MHz, a za navedena ispitivanja angažovan je Elektrotehnički fakultet iz Podgorice. Mjerenje je izvršeno jula mjeseca metodom brzog pregleda na sledećim lokacijama:

- JPU „Bambi“ u Tivtu;
- JU Osnovna škola „Drago Milović“ i JU Srednja mješovita škola „Mladost“ u Tivtu;
- JPU „Bambi“ u Donjoj Lastvi;
- JU Osnovna škola „Branko Brinić“ u Radovićima.

Predmetne lokacije su ocjenjene kao prioritetne sa razloga populacije, dakle djece kao najosjetljivijeg uzrasta koje na tim lokacijama borave.

Rezultati ispitivanja nivoa električnog polja na navedenim lokacijama su znatno ispod granične vrijednosti koja je definisana standardom JUS.N.NO.205 i iznosi 27.45 V/m. Kako se izmjerene vrijednosti nivoa električnog polja ni na jednoj poziciji nisu približile graničnoj vrijednosti, nisu vršena dalja ispitivanja.

 

IZVJEŠTAJI O ISPITIVANJU NIVOA ELEKTRIČNOG POLJA - dalje