IZGRADNJA LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u zahvatu DUP-a „Donji Radovići Centar”

10 apr 2018

Program Javne rasprave - dalje

Grafički prilozi - dalje

Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa - dalje

Predlog Programskog zadataka sa elementima UTU - dalje