Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana Tivat

11 aug 2010

Geodetska podloga sa granicom lokacije - opširnije

Izvodi iz GUP-a - opširnije

Izvod iz DUP-a - opštirnije

Postojeća namjena površina - opširnije

Detaljna namjena površina- opširnije

Plan saobraćaja sa anatlitičko-geodetskim elementima i poprečnim profilima ulica - opširnije

Plan parcelacije - opširnije

Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju objekata i uređenje prostora - opširnije

Plan vodosnadbjevanja - opširnije

Kanalizacioni sistem - opširnije

Elektroenergetika - opširnije

Telekomunikacije - opširnije

Plan pejzažne arhitekture - opširnije