Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana Tivat

11 avg 2010

Geodetska podloga sa granicom lokacije – opširnije

Izvodi iz GUP-a – opširnije

Izvod iz DUP-a – opštirnije

Postojeća namjena površina – opširnije

Detaljna namjena površina- opširnije

Plan saobraćaja sa anatlitičko-geodetskim elementima i poprečnim profilima ulica – opširnije

Plan parcelacije – opširnije

Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju objekata i uređenje prostora – opširnije

Plan vodosnadbjevanja – opširnije

Kanalizacioni sistem – opširnije

Elektroenergetika – opširnije

Telekomunikacije – opširnije

Plan pejzažne arhitekture – opširnije