IZMJENE I DOPUNE DUP-a GRADIOŠNICA

19 okt 2017

Odluka o usvajanju Plana - dalje


Tekst Plana - dalje

Grafički dio Plana 

01 - Ktp podloga sa koordinatama - dalje

02 - Izvod iz pup-a - dalje

03 - Postojece stanje  - dalje

04 - Plan namjene - dalje

05 - Reg niv plan sa parcelacijom - dalje

06 - Plan saobracaja - dalje

07 - Plan zelenila - dalje

08 - Hidrotehnika - dalje

09 - Elektroinstalacije - dalje

10 - Telekomunikacije - dalje

11 - Sinhron plan - dalje

12 - Sintezna karta - dalje

Sepatar sa UTU - dalje


Prilozi - primjedbe na nacrt - dalje


Arhiva Plana - dalje