Izmjene i dopune DUP-a Tivat – Centar za lokaciju hotela „Mimoza”

10 jun 2016

 

Izmjena Odluke o pristupanju izradi - dalje


Dopuna Odluke o pristupanju izradi  - dalje


Izmjena Obuhvata - dalje

Dopuna Programskog zadatka - dalje

Izmjena Odluke o pristupanju izradi - dalje


Programski zadatak strateške procjene uticaja na životnu sredinu - dalje

Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu - dalje


Obuhvat - dalje

Programski zadatak - dalje

Odluka o pristupanju izradi - dalje