Postavljanje podzemnog kablovskog voda na katastarskim parcelama br. 1034, 4881, 4893, 992/1, 959/1, 4892/1 KO Tivat, na katastarskim parcelama br. 745, 731/3, 731/1, 737 KO Donja Lastva i na katastarskim parcelama br. 508, 509, 472 KO Lepetani, opština T

22 mar 2019

 

Elaborat - dalje

Obavještenje o javnom uvidu i javnoj raspravi za Elaborat - dalje

Dokumentacija - dalje

Obavještenje o javnom uvidu u dokumentaciju - dalje