Javna rasprava – Nacrt odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

04 nov 2013

Nacrt odluke - dalje

Program javne rasprave - dalje