Javna rasprava – Nacrt Programa uređenja prostora za opštinu Tivat za 2022. godinu

19 apr 2022
Predsjednik Opštine Tivat, Zaključkom broj: 01- 332/22-174 od 15.04.2022. godine, utvrdio je Nacrt Programa uređenja prostora za opštinu Tivat za 2022. godinu i Nacrt programa stavio na javnu raspravu, te obavezao Direkciju za investicije da shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG", br. 2/18, 34/19 i 38/20),    Statutu Opštine Tivat (“Sl. List CG – opštinski propisi”, br. 24/18 i 09/20) i Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG – opštinski propisi“, broj 08/05 i „Sl. list CG – opštinski propisi“, broj 20/13), sprovede javnu raspravu.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE
Javna rasprava će trajati 15 dana.
Javna rasprava će se održati od  18.04.2022. godine do 03.05.2022. godine.
Nacrt programa će se:
  • - objaviti na internet stranici www.opstinativat.me
  • - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u zgradi organa uprave Opštine Tivat – ulazni hol, odnosno u prostorijama Direkcije za investicije, kancelarija broj 21.
Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radija Tivat. Pozivaju se građani, stručne institucije, zainteresovani organi i organizacije, civilni sektor i drugi da učestvuju u javnoj raspravi. Centralna javna rasprava će se održati u petak, 29.04.2022. godine, u multimedijalnoj sali Opštine Tivat sa početkom u 18h. Primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti i u pisanoj formi do 03.05.2022. godine: Javna rasprava - detaljnije Nacrt Programa - detaljnije Direkcija za investiije razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi i isti objaviti na zvaničnoj internet stranici Opštine.
  • - arhiva
  • - oglasna tabla
  • - spisi
 

Tivat, 18.04.2022.godine