Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača za 2022. godinu

28 mar 2022

Komisija za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama objavljuje Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača za 2022. godinu radi bodovanja projekata nevladinih organizacija prema propisanim kriterijumima.

Nakon sprovednog javnog poziva za izbor nezavisnih procjenjivača, Komisija donosi odluku o broju i izboru nezavisnih procjenjivača koja će se objaviti na internet portalu Opštine Tivat, u roku od 10 dana po završetku javnog poziva.

Ukoliko nezavisni procjenjivač ne ispunjava uslove predviđene Javnim pozivom ili prijava na Javni poziv nije podnesena u predviđenom roku, takva prijava se neće razmatrati.

Obrazac prijave sa kompletnom dokumentacijom (u prilogu)  iz ovog poziva dostavlja se u zatvorenoj koverti, neposredno na Građanskom birou Opštine Tivat ili preporučenom poštom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (zaključno sa 12.04.2022. godine) na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg Magnolija 1, 85320  Tivat.

Javni poziv se objavljuje na internet portalu Opštine Tivat www.opstinativat.me , na oglasnoj tabli Opštine Tivat, i na lokalnom javnom emiteru „Radio Tivat“.

Informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u periodu od 08 do 12h u Sekretarijatu za društvene djelatnosti (kancelarija broj 16)  i na telefon:  (032) 661 - 359.

Javni poziv možete preuzeti ovdje

Obrazac za prijavu na poziv možete preuzeti ovdje