Javna rasprava o Nacrtu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu

05 sep 2023

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

 1. Javna rasprava o Nacrt Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, trajaće od 04.09.2023. godine zaključno sa 20.09.2023. godine
 2. Organ lokalne uprave, zadužen sa sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za privredu Opštine Tivat
 3. Nacrt Odluke će se:
 • - objaviti na internet stranici Opštine Tivat: opstinativat.me
 • - na oglasnoj tabli unutar poslovnih prostorija Opštine
 • - učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u kancelariji Sekretarijata za privredu
 1. Pozivaju se građani, mjesne zajednice, privredna društva, preduzetnici, nevladine organizacije, organi lokalne uprave, javne službe i svi ostali zainteresovani subjekti da se uključe u proces javne rasprave.
 2. Primjedbe, predlozi i sugestije, mogu se dostaviti:
 • - u elektronskoj formi na e-mail: privreda@opstinativat.me
 • - u pisanoj formi nesposredno na pisarnici Opštine
 • - putem pošte na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za privredu, Trg magnolija br. 1, 85320 Tivat
 1. Sekretarijat za privredu razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, nakon čega će sačiniti izvještaj koji će biti dostupan javnosti na sajtu Opštine Tivat.
Odluka o kriterijumu - PDF Zaključak - PDF

post slika