Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima UTU – izvođenje radova na izgradnji trafostanice TS VI 10/0.4kV 1x630kVA, u okviru UP 2004, na dijelu kat.par.br. 718 KO Mrčevac, sa polaganjem 10kV kablovskih vodova za uklapanje u VN mrežu, u zahvatu DUP- a „Gradiošnica“

19 sep 2023

Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU koji je sastavni dio Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – izvođenje radova na izgradnji trafostanice TS VI 10/0.4kV  1x630kVA, u okviru UP  2004, na dijelu kat.par.br. 718 KO Mrčevac, sa polaganjem 10kV kablovskih vodova za uklapanje u VN mrežu, u zahvatu DUP- a „Gradiošnica“ („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 32/11), će trajati 15 dana.

Javna rasprave će se održati od  19.09.2023. godine do 04.10.2023. godine.

Nacrt Programskog zadatka i Odluka će se:

  • - objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me
  • - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radija Tivat.

Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 04.10.2023. godine:

  • - putem pošte na adresu Opština Tivat, Trg Magnolija 1
  • - neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • - na e-mail urbanizam@opstinativat.me

O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.

Program javne rasprave - detaljnije

Odluka o pristupanju izgradnji - detaljnije

Nacrt programskog zadatka - PDF

post slika