Javna rasprava o Nacrtu Odluke radnom vremenu

20 mar 2024
 1. Javna rasprava o Nacrt Odluke radnom vremenu, trajaće od 20.03.2024. godine zaključno sa 04.2024. godine.
 2. Centralna javna rasprava održaće se 02.04.2024. godine u Multimedijalnoj Sali Opštine Tivat sa početkom u 12.00 časova.
 3. Organ lokalne uprave, zadužen sa sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za privredu Opštine Tivat
 4. Nacrt Odluke će se:
 • - objaviti na internet stranici Opštine Tivat: opstinativat.me
 • - na oglasnoj tabli unutar poslovnih prostorija Opštine
 • - učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u kancelariji Sekretarijata za privredu
 1. Pozivaju se građani, mjesne zajednice, privredna društva, preduzetnici, nevladine organizacije, organi lokalne uprave, javne službe i svi ostali zainteresovani subjekti da se uključe u proces javne rasprave.
 2. Primjedbe, predlozi i sugestije, mogu se dostaviti:
 • - u elektronskoj formi na e-mail: privreda@opstinativat.me
 • - u pisanoj formi nesposredno na pisarnici Opštine
 • - putem pošte na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za privredu, Trg magnolija br. 1, 85320 Tivat
 1. Sekretarijat za privredu razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, nakon čega će sačiniti izvještaj koji će biti dostupan javnosti na sajtu Opštine Tivat

Nacrt Odluke o radnom vremenu - detaljnije

Zaključak o javnoj raspravi - detaljnije

post slika