Javna rasprava o Nacrtu Poslovnika Skupštine opštine Tivat

20 maj 2024
  1. Javna rasprava o Nacrtu Poslovnika Skupštine opštine Tivat će trajati 15 dana, i to od 20.05.2024.godine, zaključno sa 03.06.2024.godine;
  2. Nacrt Poslovnika Skupštine opštine Tivat objaviće se na web stranici Opštine Tivat: www.opstinativat.me, a biće dostupan i u štampanoj formi svim zainteresovanim subjektima u prostorijama Službe Skupštine, kancelarija broj 15D;
  3. Javnu raspravu sprovodi Komisija za izradu Nacrta Poslovnika Skupštine opštine Tivat;
  4. Centralna javna rasprava će se održati dana 03.06.2024.godine u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat sa početkom u 12 časova;
  5. Pozivaju se građani, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organi lokalne uprave, javne službe, pravna lica i drugi zainteresovani subjekti, da uzmu učešće u javnoj raspravi;
  6. Predlozi, sugestije, primjedbe i komentari na Nacrt Poslovnika Skupštine opštine Tivat mogu se dostaviti Komisiji za izradu Nacrta Poslovnika Skupštine opštine Tivat i to:
  • - u elektronskoj formi na e-mail: sekretarso@opstinativat.me
  • - u pisanoj formi neposredno na pisarnici Opštine Tivat
  • - putem pošte na adresu: Opština Tivat, Trg Magnolije br.1 – Komisiji za izradu Nacrta Poslovnika Skupštine opštine Tivat
  1. Komisija za izradu Nacrta Poslovnika Skupštine opštine Tivat će razmotriti predloge, sugestije, primjedbe i komentare učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Zaključak o utvrđivanju nacrta poslovnika - detaljnije

Poslovnik o radu Skupštine opštine Tivat - detaljnije

post slika