Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima UTU koji je sastavni dio Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – izgradnja distributivne mreže za rezervoar Gradiošnica, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Mrčevac“

19 maj 2023
Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU koji je sastavni dio Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – izgradnja distributivne mreže za rezervoar Gradiošnica, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Mrčevac“ (»Sl.list CG - opštinski propisi« br. 20/13), PUP- a Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 24/10) i Državne studije lokacije »Dio Sektora 22 i Sektor 23« (»Sl.list CG« br. 68/2010), katastarska opština Mrčevac i Tivat, će trajati 15 dana.

Javna rasprave će se održati od  24.05.2023. godine do 08.06.2023. godine.

Nacrt Programskog zadatka i Odluka će se:
  • - objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me
  • - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.
Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radio Tivta.

Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 08.06.2023. godine:
  • - putem pošte na adresu Opština Tivat, Trg Magnolija 1
  • - neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • - na e-mail urbanizam@opstinativat.me
O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa i to distributivne mreže za rezervoar Gradiošnica, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Mrčevac“ - PDF

Program javne rasprave - detaljnije

Nacrt programskog zadatka sa elementima UTU - PDF

post slika