Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima UTU koji je sastavni dio Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – proširenje kanalizacione mreže u Donjoj Lastvi, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Donja Lastva“

19 maj 2023
Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU koji je sastavni dio Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – proširenje kanalizacione mreže u Donjoj Lastvi, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Donja Lastva“ (»Sl.list CG - opštinski propisi« br. 3/13), UP »Donja Lastva« (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 28/17) i UP "Ruljina"(»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 3/13), katastarska opština Donja Lastva, Detaljnog urbanističkog plana “Seljanovo“ (»Sl.list CG - opštinski propisi« br. 37/13), katastarska opština Tivat, će trajati 15 dana.

Javna rasprave će se održati od  24.05.2023. godine do 08.06.2023. godine.

Nacrt Programskog zadatka i Odluka će se:
  • - objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me
  • - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radio Tivta.
Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 08.06.2023. godine:
  • - putem pošte na adresu Opština Tivat, Trg Magnolija 1
  • - neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • - na e-mail urbanizam@opstinativat.me

O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – proširenje kanalizacione mreže u Donjoj Lastvi, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Donja Lastva“ - PDF

Nacrt programskog zadatka sa elementima UTU - PDF

Program javne rasprave - detaljnije

  post slika