Javna rasprava – “trafostanica Donja Lastva”

23 dec 2022

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa- Izgradnja trafostanice TS 10/0.4 kV 1x630 kVA - dalje

Program javne rasparve - dalje

Nacrt Programskog zadatka - dalje