JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE TIVAT OPREDIJELJENIH ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

23 apr 2019

Na osnovu člana 3 stav 1 i 3 i člana 5 stav 3 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu („Službeni list CG - opštinski propisi”, br. 10/19 od 15.03.2019 godine), Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA RASPODJELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE TIVAT

OPREDIJELJENIH ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

1. Pozivaju se  žene koje su kao fizička lica registrovane kod nadležnih organa za obavljanje privredne djelatnosti, žene preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa – osnivač, jedan od osnivača ili izvršni direktor preduzeća mora biti žena (u daljem tekstu: društvo/preduzetnica) sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji opštine Tivat, da dostave svoje prijave na Konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Tivat namijenjenih ženama koje žele da pokrenu ili razvijaju sopstveni biznis.

2. Sredstva predviđena Budžetom Opštine Tivat za 2019. godinu raspodjeljuju se za bisnis planove koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, a kojima se naročito:

  • podstiče ekonomski razvoj opštine
  • podstiče razvoj poljoprivrede i ruralnog područja (unapređenjem stočarstva, voćarstva, vinogradarstva, maslinarstva, ratarstva, povrtlarstva, realizacijom programa na ruralnom području koji doprinose turističkom razvoju grada, zaštitom poljoprivrednog zemljišta, korišćenjem plodnog zemljišta i sl.);
  • podstiče razvoj organske poljoprivredne proizvodnje
  • stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma
  • podstiče razvoj trgovine i zanatstva
  • podstiče razvoj lovstva ,ribolovstva i marikulture
  • doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturog  potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine,  podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja kulturne baštine
  • razvoj fizičke kulture i sporta
  • doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja.

VISINA PODRŠKE

Za sve nabrojane podsticaje, Odlukom o budžetu opštine Tivat za 2019. godinu predviđeno je ukupno 10.000,00€.

Društvo/preduzetnica može konkurisati sa najviše dva biznis plana, a može biti podržana samo jednim biznis planom.

Maksimalni iznos dodijeljenih sredstava za biznis plan ne može iznositi više od 30% od ukupnog iznosa predviđenog Budžetom Opštine za podršku ženskom preduzetništvu.

Društvo/preduzetnica može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis plana i dužna je da to naznači.

3. Konkurs za raspodjelu sredstava otvoren je 30 dana od dana njegovog objavljivanja na sajtu Radio Tivta i web stranici Opštine Tivat (www.opstinativat.com ), odnosno od utorka, 23.04.2019 do četvrtka, 23.05.2019. godine do 12:00 časova.

4. Prijava na konkurs se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu na propisanom Obrascu i predaje na pisarnici Opštine Tivat (Zgrada Opštine Tivat, Trg magnolije bb, I sprat).

5. U zapečaćenoj koverti, preduzetnice koje žele da započnu sopstveni biznis , prilažu:

- prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava (Obrazac 1);

- izrađen biznis plan (uz Obrazac 2) – mogu se koristiti ponuđenim formularom    Modela za prijavu biznis ideje;

- ovjerena kopija lične karte;

- potvrda o neosuđivanosti za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine;

- pismo preporuka ili namjera;

- tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u.

U zapečaćenoj koverti, preduzetnice koje planiraju razvoj poslovanja prilažu:

- prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava (Obrazac 1);

- izrađen biznis plan (uz Obrazac 2) – mogu se koristiti ponuđenim formularom    Modela za prijavu biznis ideje;

- ovjerena kopija lične karte;

- potvrda o neosuđivanosti za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine;

- pismo preporuka ili namjera;

- tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u;

- rješenje o upisu krajnjeg korisnika u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa;

- rješenje o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;

- važeći Statut društva;

- original ili ovjerena kopija obrazca ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa;

- potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;

- komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), analitika kupaca i dobavljača) za prethodnu godinu, izuzev kod preduzetnica koje nijesu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;

- odgovarajući obrazac za poslednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave, kao dokaz o broju zaposlenih.

Biznis planovi koji se neće podržati su:

- Aktivnosti koje su u nadležnosti ili odgovornosti Vlade Crne Gore, kao što je formalno obrazovanje, formalna zdravstvena zaštita i sl;

- Biznis planovi kojima se traže finansijska sredstva za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći;

- Biznis planovi koji se isključivo temelje na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i slično, ukoliko objava takvih publikacija nije dio nekog šireg programa ili sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti;

- Aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: igre na sreću, duvan, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija);

- Nemoralne i nelegalne aktivnosti.

6. Komisija vrši raspodjelu sredstava na osnovu pristiglih prijava na konkurs, cijeneći kriterijume propisane članom 19 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 10/19 od 15.03.2019 godine).

7. Za sva dodatna pitanja, kontakt osoba je:

Anja Radmilo, sekretarka Komisije

+382 32 661 347

e-mail: anja.brkic@opstinativat.com

Model za prijavu biznis ideje - biznis plana (uz obrazac 2) - dalje

Prijava na konkurs - Obrazac 1,2 i 3 - dalje