Javni konkurs za raspodjelu sredstava za izdavačku djelatnost za 2024. godinu

06 feb 2024

I  PREDMET KONKURSA

Predmet ovog javnog konkursa  (u daljem tekstu: Konkurs)  je raspodjela sredstava iz Budžeta Opštine Tivat opredjeljenih za izdavačku djelatnost.

Predviđeni budžet iznosi 10,000.00 eura.

Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije, fizička i pravna lica sa teritorije Crne Gore, čiji projekti ispunjavaju sledeće kriterijume:

  • umjetnički kvalitet i značaj za razvoj crnogorske i lokalne kulture;
  • međunarodna afirmacija crnogorske kulture;
  • usklađenost predloženog iznosa sredstava sa planiranim aktivnostima projekta.

Pravo učešća na Konkursu nemaju javne ustanove i subjekti čiji se rad finansira iz Budžeta Crne Gore, odnosno Budžeta opštine sredstvima planiranim za kulturu, kao i nevladine organizacije kojima su odobrena sredstva za iste projekte iz Budžeta Crne Gore, odnosno budžeta opštine.

Učesnik Konkursa koji je sredstva za projekat u ukupnom iznosu dobio od drugog donatora ne može dobiti sredstva po ovom konkursu.

Prioritet za sufinansiranje imaju autori iz Tivta, odnosno autori čija je publikacija od značaja za Tivat i Boku Kotorsku.

Na konkursu se može aplicirati za sufinansiranje dopunjenih izdanja ranije izdate publikacije, kao i reprint izdanja.

Opština može sufinansirati projekat najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju.

II  POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Prijava na konkurs podnosi se na propisanom obrascu (nalazi se na zvaničnoj web stranici Opštine Tivat – www.opstinativat.me) uz koji je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • dokaz (rješenje) o registraciji - za pravno lice;
  • biografiju autora publikacije;
  • publikaciju na koju se prijava odnosi u štampanoj i elektronskoj formi (USB ili CD);
  • potpisanu (najmanje jednu) recenziju publikacije;
  • izjavu učesnika Konkursa da nisu dobijena sredstva za projekat u ukupnom iznosu od drugog donatora za isti projekat koji se sufinansira;
  • učesnici konkursa kojima su dodjeljena sredstva po javnom konkursu za prethodnu godinu, ukoliko nijesu ranije dostavili, prilažu izvještaj o realizaciji projekta uključujući finansijski izvještaj uz prateću dokumentaciju.

 

III  PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijavu na propisanom obrascu sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Sekretarijat za društvene djelatnosti - Javni konkurs za raspodjelu sredstava za izdavačku djelatnost za 2024. godinu“, neposredno na pisarnici Opštine Tivat (Građanski biro, I sprat), ili putem pošte na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg Magnolija 1, 85320 Tivat.

 

IV  OBJAVLJIVANJE I ROK ZA PRIJAVU

 

Ovaj Konkurs se objavljuje na zvaničnoj web stranici Opštine Tivat www.opstinativat.me , na oglasnoj tabli Opštine Tivat i na portalu Radija Tivat.

Rok za prijavu na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 07.03.2024. godine.

 

NAPOMENA:

Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Učesnik  Konkursa koji nije izvršio obaveze iz prethodnog ugovora o sufinansiranju, odnosno nije dostavio izvještaj o realizaciji projekta, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava po ovom Konkursu.

Informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti svakog radnog dana u Sekretarijatu za društvene djelatnosti, kancelarija broj 16A ili na telefon: 032/661-359.

 

Javni konkurs - PDF

Prijavni obrazac - WORD

Odluka - izdavačka djelatnost - PDF

post slika