Javni poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu Skupštine opštine Tivat za 2024.godinu

28 feb 2024
 1. Predstavnik nevladine organizacije može učestvovati u radu sjednice Skupštine (Institut „slobodna stolica") ukoliko nevladina organizacija ispunjava sljedeće uslove:
 • - da je registrovana kod nadležnog organa državne uprave, najmanje godinu dana;
 • - da ima sjedište na teritoriji opštine;
 • - da je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata u opštini, ili učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini, ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije od značaja za opštinu, ili učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini;
 • - da u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za predmetnu oblast i
 • - da ima članove koji posjeduju iskustvo i poznaju predmetnu temu, ili ima članove i saradnike koji posjeduju stručne reference po predmetnim temama.

Nevladina organizacija koja ispunjava gore navedene uslove ima pravo da predloži, odnosno imenuje predstavnika koji će učestvovati u radu sjednice.

 1. Nevladina organizacija dužna je da radi korišćenja instituta ”slobodna stolica” Službi Skupštine dostavi:
 • - prijavu za učešće u radu sjednice, potpisanu od strane lica koje je ovlašćeno da zastupa ili predstavlja nevladinu organizaciju, sa dokumentacijom na osnovu koje se utvrđuje ispunjenost gore navedenih uslova;
 • - Statut nevladine organizacije;
 • - Odluku o osnivanju nevladine organizacije;
 •  -izjavu ovlašćenog lica za zastupanje ili predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nema članova organa političkih partija i javnih funkcionera, u smislu propisa o sprječavanju sukoba interesa.

Zainteresovane nevladine organizacije, dužne su da prijavu za učešće u radu Skupštine opštine Tivat za 2024.godinu, sa potrebnom dokumentacijom, dostave Službi Skupštine opštine Tivat, na adresu Trg Magnolije br. 1, 85320 Tivat, najkasnije u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, u dnevnom listu “Pobjeda”.

Napomena: Rok za dostavljanje prijava sa potrebnom dokumentacijom počinje teći od 28.02.2024.godine, kada je javni poziv objavljen u dnevnom listu “Pobjeda”.

Javni poziv - detaljnije post slika