Javni poziv ovlašćenom predlagaču za podnošenja predloga za imenovanje tri člana Savjeta DOO Lokalni javni emiter „Radio Tivat“

02 jun 2022
 1. Kandidate za člana Savjeta „Radio Tivat“ predlažu ovlašćeni predlagači i to:
 • - iz oblasti turizma ( turističke organizacije, privredna društva iz oblasti turizma) - jednog člana
 • - iz oblasti kulture ( opštinske javne ustanopve kulture ) – jednog člana
 • - iz nevladinog sektora ( nevladine organizacije koje se bave : medijima, zaštitom ljudskih prava i sloboda, osobama sa invaliditetom, pravima pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, pravima djece, kulturom, ekologijom, umjetnošću, turizmom i slično ) – jednog člana
 1. Predloženi kandidati za članove  Savjeta biraju se iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti DOO Lokalni javni emiter „Radio Tivat“, koji su crnogorski državljani sa prebivalištem u Tivtu i koji imaju visoku stručnu spremu.
 2. Članovi Savjeta ne mogu biti:
 1. poslanici i odbornici;
 1. zaposleni u DOO Lokalni javni emiter „Radio Tivat“
 1. lica koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore, Skupština Crne Gore ili Vlada;
 2. izabrana, imenovana ili postavljena lica u organima lokalne samouprave;
 3. funkcioneri političkih partija (predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, članovi opštinskih odbora i opštinskih izvršnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri).
 4. lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni,lica pod ugovorom i sl. imaju interesa u pravnim licima, koja se bave djelatnošću proizvodnje, emitovanja i/ili distribucije radijskog i/ili  televizijskog programa ili drugih audiovizuelnih medijskih usluga i sa njima povezanim djelatnostima (oglašavanje, elektronske komunikacije i sl.);
 5. lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, korupcije, prevare ili krađe, bez obzira na izrečenu kaznu ili su pravosnažno osuđena za drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude;
 6. lica koja su bračni drugovi lica navedenih u tački 1 do 6  ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u pravnoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i srodstvu po tazbini.
 1. Predlog za imenovanje člana Savjeta sadrži:
 1. ime i prezime, adresu i kratku biografiju predloženog kandidata koji mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog  predlagača, odnosno ovlašćenih predlagača.
 2. Predlog kandidata za člana Savjeta podnosi se na obrascu koji je utvrdio Odbor povjerenika opštine Tivat.
Ovlašćeni predlagač dužan je da uz predlog iz tačke 4 Javnog poziva dostavi :
 1. dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Tivtu;
 2. dokaz o stručnoj spremi predloženog kandidata;
 3. izjavu predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoji smetnja iz tačke 3 ovog Javnog poziva za njegovo imenovanje za člana Savjeta.
 1. Nevladine organizacije kao predlagači dužne su da dostave:
 
 1. dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija kod nadležnog organa državne uprave;
 2.  osnivački akt i statut, u tekstu koji se nalazi kod nadležnog organa državne uprave;
 3. izvještaje o radu i finansijske izvještaje za prethodne tri godine.
  Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana Savjeta, ako je kod nadležnog organa državne uprave registrovana najmanje tri godine prije objavljivanja javnog poziva za podnošenje predloga za imenovanje Savjeta;   Predlog kandidata za člana Savjeta sa potrebnom dokumentacijom, ovlašćeni predlagač dostavlja Skupštini opštine Tivat u zatvorenoj koverti, Odboru povjerenika opštine Tivat, sa naznakom ,, Predlog za člana Savjeta DOO Lokalni javni emiter „Radio Tivat“, na adresu: Trg Magnolija 1, 85320 Tivat. Rok za podnošenje predloga za imenovanje člana Savjeta je 45 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Pobjeda’’. Ovaj javni poziv biće objavljen na web sajtu opštine Tivat i u dnevnom listu ,,Pobjeda’’.

Obrazac predloga za imenovanje kandidata za člana Savjeta objaviće se na web sajtu opštine Tivat:   www.opstinativat.me
Obrazac za prijavu - WORD
Javni poziv - PDF

                                                                                                Odbor povjerenika

Predsjednik,

Spasoje Ljesar, s.r.