JUN 2013

10 jun 2013

- 28.06.2013. - Ugovor br. 16/05 - 2013 o tehničkoj podršci ETerraPN softvera u 2013. g. - Euro trade d.o.o.

- 25.06.2013. - Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala za potrebe Opštine - Kastex d.o.o.

- 20.06.2013. -  Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele br.173  DUP Donja Lastva -dalje

- 20.06.2013. - Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele br. 89  DUP Donja Lastva  -dalje

- 20.06.2013. - Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele br. D 45  DUP Radovići - dalje

- 20.06.2013. - Odluka o prodaji urbanističke parcele br. 2 DUP  L - S - T - G - dalje

- 20.06.2013. - Odluka o prodaji poslovnog prostora PD 13, objekat 1, na kat.par.199/2 KO Tivat - dalje

- 20.06.2013. - Odluka o ustupanju prava gradnje na lokaciji „Švedske barake“ - dalje

- 20.06.2013. - Odluka o pristupanju kupovini zemljišta kat.par. 8 KO Krašići - dalje

- 20.06.2013. - Odluka o zaključenju poravnanja u predmetu Posl.br.P.1185/10/10 - dalje

- 10.06.2013. - Ugovor o nabavci i isporuci obrađenog kamena za potrebe popločavanja šetališta "Pine" - FLEMER STONE d.o.o.