UTU – OPŠTI PRILOZI

07 feb 2014
EPCG - TEHNIČKI USLOVI ZA PRIKLJUČENJE POTROŠAČA NA EL. DISTRIBUTIVNU MREŽU - dalje OPŠTI SAOBRAĆAJNO TEHNIČKI USLOVI - dalje USLOVI ZA IZGRADNJU PRETPLATNIČKIH KOMUNIKACIONIH KABLOVA, KABLOVA ZA KABLOVSKU DISTRIBUCIJU I ZAJEDNIČKOG ANTENSKOG SISTEMA OBJEKATA - dalje VODNI USLOVI ZA ODVOĐENJE OTPADNIH VODA ZA STAMBENE I POSLOVNE OBJEKTE - dalje SEPARATI SA URBANISTIČKO-TEHNIČKIM USLOVIMA ZA DUP “ŽUPA ČEŠLJAR” - dalje SEPARATI SA URBANISTIČKO-TEHNIČKIM USLOVIMA ZA DUP  “GORNJI KALIMANJ” - dalje DUP ŽUPA ČEŠLJAR OPŠTI URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA:
 • izgradnju objekta na urbanističkoj parceli, namjene stanovanje male gustine (smg) - dalje
 • izgradnju objekta na urbanističkoj parceli, namjene stanovanje srednje gustine (ss) - dalje
 • izgradnju objekta na urbanističkoj parceli, mješovite namjene (mn) - dalje
 • rekonstrukciju objekta na urbanističkoj parceli, mješovite namjene (mn) - dalje
 • rekonstrukciju objekta na urbanističkoj parceli, stanovanje male gustine (smg) - dalje
 • rekonstrukciju objekta na urbanističkoj parceli, stanovanje srednje gustine (ss) - dalje
DUP ŽUPA ČEŠLJAR URBANISTICKO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA:
 • STANOVANJA MALE GUSTINE- dalje
 • STANOVANJA MALE GUSTINE – UP Z1-91 - AUSTROUGARSKI VAHAUZ- dalje
 • STANOVANJA SREDNJE GUSTINE - dalje
 • MJEŠOVITE NAMJENE - dalje
 • MJEŠOVITE NAMJENE – LOKACIJA STARE ŠKOLE – UP Z1-1 - dalje
 • ŠKOLSTVA – UP Z1-105 - dalje
 • CENTRALNIH DJELATNOSTI CRKVA SV. ANTONA NA LOKACIJI UP Z4 –31 - dalje
 • CENTRALNIH DJELATNOSTI – VJERSKI OBJEKTI – UP Z1-90 - dalje
 • SPORTA I REKREACIJE- dalje