Konkurs za dodjelu stipendije za studijsku 2022/23. godinu

07 sep 2022

Na osnovu člana 5 stav 1 Odluke o stipendiranju studenata („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi“, br. 10/12, 03/13, 35/15, 19/19 i 33/22), Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Tivat raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendije za studijsku 2022/23. godinu

Opština Tivat u skladu sa Odlukom o stipendiranju studenata dodjeljuje stipendije za studijsku 2022/23. godinu, studentima:

 • - primjenjenih osnovnih studija
 • - akademskih osnovnih studija
 • - specijalističkih studija u trajanju do godinu dana za studijske programe čije osnovne primjenjene ili akademske studije traju tri godine i
 • - master (postdiplomskih) studija.

Svi izrazi koji se u ovom Konkursu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Pravo na stipendiju imaju:

1. Nosioci diplome „Luča”, za I godinu studiranja, u slučaju da odmah nakon završetka srednje škole upisuju studije, uz uslov da su:

 • - crnogorski državljani ili lica sa statusom stranca sa stalnim nastanjenjem;
 • - imaju prebivalište ili odobreno stalno nastanjenje u opštini Tivat;
 • - prvi put upisali semestar studijske godine.

2. Studenti koji su položili ispite iz prethodne godine studija u visini od najmanje 90% ECTS kredita i postigli prosječnu ocjenu najmanje 9,00, uz uslov da su:

 • - crnogorski državljani ili lica sa statusom stranca sa stalnim nastanjenjem;
 • - imaju prebivalište ili odobreno stalno nastanjenje u opštini Tivat;
 • - prvi put upisali semestar studijske godine;
 • - nisu gubili/ili pauzirali nijednu godinu tokom studija.

3. Studenti specijalističkih studija u trajanju do godinu dana za studijske programe čije osnovne studije traju tri godine, uz uslov da su:

 • - crnogorski državljani ili lica sa statusom stranca sa stalnim nastanjenjem;
 • - imaju prebivalište ili odobreno stalno nastanjenje u opštini Tivat;
 • - prvi put upisali semestar studijske godine;- nisu gubili/ili pauzirali nijednu godinu tokom studija.

4. Studenti master (postdiplomskih) studija, koji su na osnovnim studijama ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 9,00, uz uslov da su:

 • - crnogorski državljani ili lica sa statusom stranca sa stalnim nastanjenjem;
 • - imaju prebivalište ili odobreno stalno nastanjenje u opštini Tivat;
 • - prvi put upisali semestar studijske godine;
 • - nisu gubili/ ili pauzirali nijednu godinu tokom studija.

5. Lica sa invaliditetom, lica bez roditeljskog staranja, pripadnici RE populacije, bez obzira na prosjek ocjena iz prethodne godine studija, uz uslov da su:

 • - crnogorski državljani ili lica sa statusom stranca sa stalnim nastanjenjem;
 • - imaju prebivalište ili odobreno stalno nastanjenje u opštini Tivat;
 • - prvi put upisali semestar studijske godine;
 • - nisu gubili/ili pauzirali nijednu godinu tokom studija.

Stipendija se dodjeljuje za jednu studijsku godinu i isplaćivaće se mjesečno, za deset mjeseci studijske godine, bez obaveze vraćanja, u iznosu os 100,00 eura mjesečno.

POTREBNA DOKUMENTA

1. Studenti koji konkurišu za stipendiju pod rednim brojem 1, 2, 3 i 4 ovog Konkursa dostavljaju:

 • • Uvjerenje o prebivalištu, odnosno odobrenom stalnom nastanjenju u opštini Tivat;
 • • Dokaz da je studijske 2022/23. godine upisana odgovarajuća godina studija po prvi put, uz podatak u kojoj studijskoj godini je upisana prva godina osnovnih studija (uvjerenje/potvrda fakulteta ili akademije)
 • • Dokaz o položenim ispitima iz prethodne godine studija, sa podatkom o procentu ostvarenih ECTS kredita u prethodnoj godini studija i podatkom o ostvarenoj prosječnoj ocjeni u prethodnoj godini studija (uvjerenje/potvrda fakulteta ili akademije);
 • • Nosioci diplome „Luča”, koji upisuju prvu godinu studija, dostavljaju ovjerenu kopiju diplome.

2. Studenti koji konkurišu za stipendiju pod rednim brojem 5 iz ovog Konkursa dostavljaju:

 • • Uvjerenje o prebivalištu, odnosno odobrenom stalnom nastanjenju u opštini Tivat;• Dokaz da je studijske 2022/23. god. upisana odgovarajuća godina studija po prvi put i dokaz u kojoj studijskoj godini je upisana prva godina osnovnih studija (uvjerenje/potvrda fakulteta ili akademije);
 • • Ukoliko je lice bez roditeljskog staranja potrebno je dostaviti odgovarajući dokument koji potvrđuje dati uslov;
 • • Ukoliko je lice sa invaliditetom potrebno je dostaviti rješenje o invaliditetu;
 • • Ukoliko je lice pripadnik RE populacije potrebno je dostaviti ovjerenu izjavu o pripadnosti navedenoj populaciji.

Za uvjerenja o studiranju izdata na stranom jeziku potrebno je dostaviti prevod ovlašćenog sudskog tumača.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Rok za prijavu na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa xx.10.2022. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Podnijeta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

Prijavu na Konkurs (koja se nalazi na pisarnici Opštine Tivat i na sajtu Opštine Tivat) i tražena dokumenta potrebno je predati neposredno na pisarnici Opštine Tivat ili poslati poštom na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg magnolija 1, 85320 Tivat, u zatvorenoj koverti sa naznakom “KONKURS ZA STIPENDIJE”.

Ovaj Konkurs se objavljuje na internet stranici Opštine Tivat (www.opstinativat.me), na oglasnoj tabli Opštine Tivat i na lokalnom javnom emiteru „Radio Tivat“.

Dodatna obavještenja mogu se dobiti u Sekretarijatu za društvene djelatnosti na telefon (032) 661 359.

 

Konkurs za dodjelu stipendije za studijsku 2022/23. godinu - PDF

Prijava na konkurs za dodjelu stipendija -WORD

Odluka o stipendiranju studenata - PDF