MIŠLjENjA iz Ministarstva

12 dec 2013

1 Mišljenje ministarstva održivog razvoja i turizma - PDF

2 Ministarstvo finansija - PDF

3 Agencija za elektron. komunikacije - PDF

4 Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Direkcija za saobraćaj - PDF

5 Elektroprivreda Crne Gore - PDF

6 Ministarstvo odbrane - PDF

7 Crnogorski elektroprenosni sistem - PDF

8 Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Direktorat za državne puteve - PDF

9 Direktorat za planiranje prostora - PDF

10 Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj - PDF