NOVEMBAR 2014

14 nov 2014

- 28.11.2014. -  Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br.RS 30/12  - dalje

- 28.11.2014. - Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl. Br RS 16-12  - dalje

- 28.11.2014. - Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu br RS 63/14  - dalje

- 28.11.2014. - Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 56 DUP Seljanovo  - dalje

- 28.11.2014. - Odluka o ustanovljavanju službenosti na dijelu kat.parc 778/1 k.o. Donja Lastva radi polaganja kabla  - dalje

- 28.11.2014. - Odluka o prodaji suvlasničkog dijela na kat.parceli 522 k.o. Donja Lastva  - dalje

- 28.11.2014. - Odluka o prodaji suvlasničkog dijela na kat.parceli 932 k.o. Tivat  - dalje

- 28.11.2014. - Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti Lovačkom udruženju Tivat  - dalje

- 27.11.2014. - Ugovor o izvođenju radova - Opština Tivat i "Civil engineer" d.o.o. Podgorica

- 24.11.2014. - Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti - Opština Tivat i Aleksić Miloš

- 19.11.2014. - Ugovor o nabavci robe - Opština Tivat i "Jugopetrol" a.d. Kotor 

- 18.11.2014. - Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti - Opština Tivat i Đinović Dragan

- 17.11.2014. - Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti - Opština Tivat i Ševaljević Petar

- 12.11.2014. - Ugovor o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima bez naknade - Opština Tivat i Vlada Crne Gore - Ministarstvo finansija

- 11.11.2014. - Ugovor o poslovnoj saradnj - Opština Tivat i NLB Montenegro banka A.D. Podgorica