NOVEMBAR 2014

14 nov 2014

– 28.11.2014. –  Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br.RS 30/12  – dalje

– 28.11.2014. – Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl. Br RS 16-12  – dalje

– 28.11.2014. – Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu br RS 63/14  – dalje

– 28.11.2014. – Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 56 DUP Seljanovo  – dalje

– 28.11.2014. – Odluka o ustanovljavanju službenosti na dijelu kat.parc 778/1 k.o. Donja Lastva radi polaganja kabla  – dalje

– 28.11.2014. – Odluka o prodaji suvlasničkog dijela na kat.parceli 522 k.o. Donja Lastva  – dalje

– 28.11.2014. – Odluka o prodaji suvlasničkog dijela na kat.parceli 932 k.o. Tivat  – dalje

– 28.11.2014. – Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti Lovačkom udruženju Tivat  – dalje

– 27.11.2014. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Civil engineer” d.o.o. Podgorica

– 24.11.2014. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Aleksić Miloš

– 19.11.2014. – Ugovor o nabavci robe – Opština Tivat i “Jugopetrol” a.d. Kotor 

– 18.11.2014. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Đinović Dragan

– 17.11.2014. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Ševaljević Petar

– 12.11.2014. – Ugovor o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima bez naknade – Opština Tivat i Vlada Crne Gore – Ministarstvo finansija

– 11.11.2014. – Ugovor o poslovnoj saradnj – Opština Tivat i NLB Montenegro banka A.D. Podgorica