U sklopu unapređenja energetske efikasnosti, potpisan Ugovor sa NLB Montenegrobankom

17 nov 2014

U sklopu redovnih aktivnosti na unapređenju energetske efikasnosti predviđenih Trogodišnjim programom unapređenja energetske efikasnostiopštine Tivat za period 2014-2016, ovim putem informišemo građane da je opština Tivat potpisala Ugovor o poslovnoj saradnji sa NLB Montenegrobankom. Predmet ovog Ugovora je poslovna saradnja između Banke i Opštine, a povodom povoljnog kreditiranja građana Opštine Tivat za unapređenje energetske efikasnosti putem kupovine termoizolacionih materijala – demit fasade, kao i aluminijumske odnosno PVC bravarije, a u skladu sa aktima poslovne politike Banke. Tim povodom na poseban račun Banke, opština Tivat će transferisati iznos od 15.000 EUR.
Shodno potpisanom Ugovoru, Banka će odobravati beskamatne namjenske kredite građanima Opštine Tivat, krajnjim korisnicima kredita koji ispunjavaju sljedeće uslove:
(i) imaju državljanstvo Crne Gore;
(ii) imaju prijavljeno prebivalište u Opštini Tivat;
(iii) vrše adaptaciju objekata koji se nalaze na teritoriji Opštine Tivat;
(iv) imaju zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme (u radnom odnosu su minimum 6 mjeseci);
(v) imaju redovan priliv mjesečnih primanja na račun kod NLB Montenegrobanke
Uslovi kredita:
a. Maksimalni iznos kredita koji Korisnici mogu da ostvare kod Banke iznosi EUR 10.000,00.
b. Proviziju za obradu kredita snosi Korisnik;
c. U trenutku dospijeća kredita, Korisnik ne može biti lice starije od 65 godina
a. Rok otplate kredita iznosi maksimalno 60 mjeseci;
b. Kamatna stopa: 9,50% p.a.(za krajnjeg korisnika 0%);

Ovim primjerom dobre prakse, opština Tivat je postala prva opština u Crnoj Gori koja na ovaj način stimuliše svoje građane, dajući svoj puni doprinos promovisanju koncepta unapređenja energetske efikasnosti u lokalnoj zajednici

Energetski menadžer
Petar Vujović