Obavještenje o javnoj raspravi za Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za funkcionisanje poslovnog objekta – samouslužne perionice i kancelarijskog kontejnera

23 nov 2022

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, Autohaus D&D“ doo iz Tivta, Dumidran bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za funkcionisanje poslovnog objekta – samouslužne perionice i kancelarijskog kontejnera na dijelu urbanističke parcele UP 1, koju čine dijelovi katastarskih parcela br. 1165, 1166, 1167, 1168/2 i 1163 KO Mrčevac, u zahvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni elaborat u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, Opština Tivat, Trg magnolija br.1, kanc.br.5, radnim danima od 8:00 do 11:00 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora, ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.me je ponedeljak 26.12.2022. godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u utorak 20.12.2022. godine sa početkom u 12:00 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Obavještenje – PDF

Elaborat – PDF