Obavještenje: Odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Edukativno-konferencijski centar

22 jun 2020

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za  investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, Centralna banka Crne Gore iz Podgorice, Bulevar Sv.Petra Cetinjskog br.6, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Edukativno-konferencijski centar na UP 10, Zona A, kat.parc.br.972/2, u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana „Tivat-Centar“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, u zgradi organa uprave Opštine Tivat, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8h do 11h, kao i na vebsajtu Opštine Tivat: www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat, je do srijede 01.07.2020.godine.

Dokumentacija -​​​​​ PDF